Zoznam autorov


Mgr. Martina Bucková, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
martina.buckova@gmail.com

Religionistka, austronezistka. Vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. V rokoch 2001-2010 pôsobila na Katedre mimoeurópskych štúdií FiF UCM. Zaoberá sa problematikou tradičných kultúr, náboženstiev a mytológií Oceánie, Austrálie a ostrovnej Juhovýchodnej Ázie. Je autorkou početných štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, spoluautorkou a autorkou monografií ako napr. Māui: Polynesian Culture Hero. Variations of Motifs in Māui’s Mythological Cycle in East and West Polynesia, 2012, Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie, 2018.


PhDr. Anna Rácová, CSc.
Ústav orientalistiky, SAV
racova.anna@gmail.com

Indologička, lingvistka. Vedúca vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Venuje sa výskumu gramatiky bengálskeho jazyka, jazykovej situácie v Indii, vzťahu jazyka, identity a moci na Indickom subkontinente ako aj výskumu gramatiky, lexiky a syntaxe slovenskej rómčiny a jej uplatňovania ako jazyka národnostnej menšiny na Slovensku. Prekladá z angličtiny a bengálčiny. Je autorkou alebo spoluautorkou monografií a početných vedeckých a odborných štúdií. ako napr. Slovenská karpatská rómčina. Opis systému, 2000, Syntax slovenskej karpatskej rómčiny, 2006 a autorkou monografie Modality in Bengali, 2010. V roku 2010 jej Slovenská akadémia vied udelila Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a v roku 2016 získala ocenenie Významné osobnosti SAV za rok 2016 a v tom istom roku jej Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové program, udelil Prémiu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí.


Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
emanuel.beska@savba.sk

Arabista, samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na moderné a súčasné dejiny Blízkeho východu s dôrazom na neskoroosmanskú Palestínu a dobovú arabskú periodickú tlač. V posledných rokoch vydal niekoľko zásadných prác, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou nielen v domácom prostredí, ale predovšetkým v medzinárodnej vedeckej komunite. Za vedeckú monografiu From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper Filasṭīn and Zionism, 1911-1914, 2016 získal v roku 2017 ocenenie Špičková monografia od Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.


Mgr. Dušan Magdolen, PhD
.
Ústav orientalistiky SAV
kaorduma@savba.sk

Egyptológ, samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Zameriava sa primárne na historický výskum staroegyptskej civilizácie. Venuje sa aj egyptologickému výskumu staroegyptských pamiatok v zbierkach štátnych múzeí na Slovensku a spolupracuje aj v oblasti interdisciplinárneho výskumu. Je držiteľom ocenení Slovenskej akadémie vied a Slovenskej archeologickej spoločnosti. Bol oficiálnym lektorom slovenskej verzie medzinárodnej výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v rokoch 2014–2015 v Bratislave (výstavisko Incheba). Inicioval a ako spoluautor uverejnil 5 knižných publikácií. Je autorom desiatok ďalších vedeckých a odborných štúdií, ktoré boli publikované v domácich a zahraničných vydavateľstvách.


Mgr. Katarína Bešková, PhD.

Ústav orientalistiky, SAV
Katarina.beskova@gmail.com

Vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Je absolventkou magisterského štúdia v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo anglický a arabský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2015 úspešne obhájila doktorandskú dizertačnú prácu. Počas doktorandského štúdia a v nasledujúcom období viedla na fakulte semináre venované výučbe arabského jazyka a prekladu publicistických textov. V roku 2013 získala štipendium Nadácie Jana Husa a UPJŠ pre začínajúcich akademických pracovníkov a v roku 2019 jej bola udelená podpora Fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na súčasnú arabskú literárnu tvorbu a témy s ňou úzko spojené. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií a dvoch monogfrafií Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar (2020) a Mahfouzian Nights: Fate, Desire and Politics in Layālī Alf Layla (2021).