História

Orientalistika sa v Slovenskej akadémii vied inštitucionalizovala 1. marca 1960, keď vznikol Kabinet orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Pri jeho zrode stál prof. Ján Bakoš, významný arabista, hebraista a semitológ. V dôsledku nerozvážneho a neodborného zásahu do štruktúry spoločenskovedných pracovísk bol kabinet v roku 1982 zrušený. Pracovisko bolo obnovené až v roku 1990 po rozsiahlych spoločenských zmenách. Od 1. januára 2005 existuje pod názvom Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied (ÚO SAV).

V ÚO SAV sa realizuje komplexný vedecký výskum v jednotlivých disciplínach orientalistiky v oblasti histórie, etnografie, filológie, filozofie a umenia národov a krajín Afriky, Ázie a Oceánie s dôrazom najmä na regióny Ďalekého a Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie, severnej a subsaharskej Afriky. Výskum pokrýva historické obdobie od najstarších starovekých civilizácií Orientu až po súčasnosť.

ÚO SAV vydáva dve vedecké peer-reviewed periodiká. Od roku 1965 vychádza v ÚO SAV vedecký časopis Asian and African Studies (AAS), ktorý prináša výsledky vedeckého výskumu domácich a zahraničných orientalistov. Časopis AAS je evidovaný v početných medzinárodných databázach. Od roku 2010 vydáva ÚO SAV vedeckú monografickú edíciu Studia Orientalia Monographica (SOM), ktorá je zameraná na publikovanie vedeckých štúdií väčšieho rozsahu v knižnej podobe. Obidve vedecké periodiká vychádzajú od svojho začiatku v cudzích jazykoch.

Činnosť ÚO SAV zahŕňa aj pedagogické aktivity v rámci postgraduálneho štúdia, prednášok a pôsobenia na slovenských univerzitách. Pracovníci ÚO SAV boli nápomocní a stáli pri vzniku nových pracovísk na slovenských vysokých školách v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre. Postgraduálne štúdium sa v ÚO SAV realizovalo vo filologických študijných programoch (odbor orientálne jazyky a orientálne literatúry), neskôr v študijnom programe všeobecné dejiny so zameraním na dejiny Orientu. Absolventi postgraduálneho štúdia nachádzajú uplatnenie ako vysokokvalifikovaní odborníci vo vedeckom výskume v SAV, na slovenských vysokých školách, v orgánoch štátnej a verejnej správy, v diplomatických službách Slovenskej republiky, či súkromnom sektore.

V neposlednom rade dôležité a významné sú aktivity ÚO SAV pre širokú slovenskú verejnosť v oblasti vedeckej popularizácie. Najnovšie výsledky vedeckého výskumu a aktuálne dianie v krajinách Orientu sprístupňujú výskumníci ÚO SAV laickej verejnosti formou knižných a časopiseckých publikácií, prekladov, interview v elektronických a printových masmédiách, spolupráce s vydavateľstvami, prednášok, výstav, atď.