Slovenská orientalistická spoločnosť

Predseda: PhDr. Gabriel Pirický, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Martina Bucková, PhD.

Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Tel/fax: 02/52 92 62 26

E-mail: martina.buckova@gmail.com

Slovenská orientalistická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých, odborných a iných pracovníkov v oblasti orientalistiky, prípadne iných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied, pôsobí na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Bratislava.

Poslaním spoločnosti je:

a/ Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých a ostatných pracovníkov k aktívnej spolupráci pri rozvoji vied o krajinách Afriky a Ázie (orientalistiky) na Slovensku.

b/ Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj orientalistiky a jej spoločenského využitia.

c/ Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých orientalistov.

d/ Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach.

e/ Svojim členom poskytovať pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.

f/ Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vedecké aktivity.

g/ Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť za účelom prehĺbenia znalostí širokej verejnosti o kultúre a histórii krajín Afriky a Ázie. Svojim pôsobením napomáhať k odstráneniu rasizmu a iných foriem rasovej neznášanlivosti.

h/ Pri plnení svojho poslania spolupracovať s ústavmi SAV a vedeckými spoločnosťami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami ako aj zapájať sa ako kolektívny člen do činnosti združení, hnutí a spoločností, ktoré sa zaoberajú krajinami Afriky a Ázie.