Mária Čarnogurská

Mgr. Mária Čarnogurská, CSc. (*1940)

Štúdium: Sinológia na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1963-1969), filozofia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1964-1969), Mgr. 1970, CSc. 1991

Špecializácia: Klasická čínska filozofia, náboženstvo a literatúra, komparatívna filozofia

Činnosť: Od roku 1991 vedecká pracovníčka Kabinetu orientalistiky SAV. V roku 1993 1. miesto v konkurze Ťiang Ťing-kuovej nadácie pre medzinárodný vedecký výskum na Tchaj-wane v kategórii európskych vedeckých grantov. V roku 1997 na pozvanie Academie Sinica and National Science Council v Tchaj-peji mesačný vedecký študijný pobyt v Ústave literatúry a filozofie Academie Sinica v Tchaj-peji na Tchaj-wane. Prekladateľka významných textov klasickej čínskej literatúry a filozofie, napr. Tao-te-ťing, Lun-jü, Meng-c , Sün-c , Chung-lou-meng atď.

Pedagogická činnosť: Od roku 1993 prednášky o Špecifikách čínskej civilizácie v Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave, 1993-1997 prednášky klasickej čínštiny na Katedre jazykov a kultúr Ďalekého východu Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave, 1998-1999 prednášky o taoistickom náboženstve na Katedre religionistiky FFUK v Bratislave, 1998-1999 prednášky o taoistickej filozofii na Katedre filozofie Prešovskej univerzity

Publikačná činnosť: 1 kolektívna monografia, 63 vedeckých štúdií a odborných článkov, 7 knižných literárnych prekladov, početné vedecko-popularizačné články a rozhlasové literárne pásma.

Bibliografia vedeckých prác, štúdií, sinologických prekladov a odborných článkov a recenzií
Mgr. Mariny Čarnogurskej-Ferancovej, CSc.

KNIŽNÉ VYDANIA:
a) odborných, vedeckých a filozofických prác:
1. Přirozený svět a jeho odraz v myšlení čínskeho starověku, str. 13-25
1. kapitola v knihe Kulturní tradice Dálneho Východu, Odeon 1980, Praha, 323 strán, ( 4% podielu)
2. Múdrosť Starej Číny, (70 % podielu: preklady zo starovekej čínštiny, úvod, vysvetlivky a edičná úprava celého textu)
vydav. Nestor Bratislava 1995, 320 strán;
Moudrost Staré Číny, dtto, 1997, 320 strán;
3. J.Komorovský a kolektív: Religionistika a náboženská výchova,
encyklopedické články: Amidizmus (str. 23)
Cesta Tao (str. 66)
čínska „živá etika“ (str.73)
čínske náboženstvo (str. 73-76)
Čuang-c‘ (str. 76-77)
Deviate Nebesia (str. 83)
jin-jang (str. 164)
kánon konfucianizmu (str. 172)
Kniha Premien (str. 182)
konfucianizmus (str. 183 -184)
konfuciánske etické princípy a princípy čínskej „živej etiky“ (str. 184-185)
Konfucius (str. 185)
Kuan-jin (str. 190)
Lao-c‘ (str. 194)
Mencius (str. 217)
Mo Ti (str. 228)
neokonfucianizmus (str. 243)
Sün-c‘ (str. 320-321)
Syn Nebies (str.329)
Šang Ti (str. 333)
taoistické princípy čínskej „živej etiky“ (str.341-342)
taoizmus a Tao Te ťing (str. 342-343)
Žltý cisár (str.386)
Vydavateľstvo F.R.& G., Bratislava 1997, 421 strán;
4. V. Krupa a kolektív: Geopolitické regióny sveta – Afrika a Ázia,, prvá časť kapitoly o Číne, vysokoškolské skriptá, Univerzita Komenského, Bratislava 1999, s. 187 – 192;

b) sinologických prekladov:
1. Konfucius, Mencius, Sün-c‘ : A riekol Majster…,
1.vydanie 1977, Tatran Bratislava, 187 strán;
2. rozšírené vydanie s odborným sinologickým doslovom a vysvetlivkami, 1990, Tatran, Bratislava, 213 strán;
2. Lao Še: Kosák mesiaca, str. 257 – 448, (50% podielu v publikácii Rikšiar-Kosák mesiaca, Slovenský spisovateľ, Bratislava1983, 477 strán);
3. Lao-c‘: O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te, (preklad v spolupráci s Egonom Bondym)
1.vydanie 1993, vydav. Hevi Bratislava, 104 strán;
4. (ed). Príbehy dračích cisárov Mýty starej Číny + doslov a vysvetlivky,
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1993, 142 strán;
Příběhy dračích círařů, dtto Praha 1993, 142 strán;
5. Nový sinologický preklad Sün-c’ovej 6.eseje Proti dvanástim majstrom- filozofom,
Filozofia, roč.49 (1994), č. 6, str. 358-364;
6. Sün-c‘: O spôsoboch zabezpečovania živobytia
Revue svetovej literatúry, 30.roč. (1994), č. 4-5, str. 100-108;
7. Cchao Süe-čchin: Sen o Červenom pavilóne, 1.diel
Victoria Publishing Slovakia, Bratislava 1996, 379 strán;
Petrus, Bratislava 2001,
1. diel: Jar, 2. vydanie, 569 strán;
2. diel: Leto, 1. vydanie, 615 strán;
8. Lao-c‘: Tao Te ťing ( spolu s Egonom Bondym preklad textu i odborná štúdia doslov), vydav. Nestor, Bratislava 1996, 319 strán; 9. Cchaj Wen-ťi: Osemnásť spevov hunskej píšťaly a ďalšie básne,
vydav. EccE, Košice 1997, 78 strán;
10. Tu Fu: Stokvetá rieka, edičná úprava básní a doslov ku knihe,
vydavateľstvo Petrus, Bratislava 1998, 226 strán;
11. Sünc´: Eseje, 1. – 9. esej, 1. diel zo 4. dielnej monografie Sün-c´, syntetik filozofického myslenia obdobia Bojujúcich štátov, (po prvý raz na svete literárna rekonštrukcia čínskeho originálu v jeho pôvodnej literárnej forme + slovenský literárny a filozofický preklad + sinolofickofilozofická štúdia a vysvetlivky
vydav. Monika a Ján Čarnogurský, Bratislava 2000, 322 s.;
12. (ed. a preklad) Chen Yizhuang: Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená v nedávno nájdenej starovekej kópii Laoc´ovho Tao Te ťingu.
In: Filozofia, roč. 56(2001), č. 2, s. 101 – 108; 13. Blok poézie tchajwanského básnika Siang Minga Mnohotvárnosť prázdnoty + perex, preklad, prebásnenie a vysvetlivky In: Revue svetovej literatúry, roč. 34 (1998), č. 2, s. 163 – 166;
14. Čínska poézia na prahu svojho 4. tisícročia (blok modernej čínskej poézie), preklad, prebásnenie spolu s medailónmi predstavovaných básnikov) In: Revue svetovej literatúry, roč. 35 (1999), č. 2, s. 29 – 38;
15. Su Šujang: Jazero pokoja (preklad modernej čínskej drámy)
In: Revue svetovej literatúry, roč. 35 (1999), č. 2, s. 47 – 62;

Publikované vedecké štúdie a úvahy:
I. v zborníkoch:
1. Vplyv pôvodných regionálnych podmienok na vznik pravekých čínskych, indoeurópskych a hebrejských svastických znakov,
In: O čínské filosofii, literatuře a umění, zborník Česko-čínské společnosti, Praha 1995, str. 31-42;
2. The Influence of Special Regional Conditions on the Creation of Chinese, Indo-European and Hebrew Primeval Swastika Signs,
In: Abstracts of the 10th Biannual Conference of EACS, Prague 1995, p. 5;
3. Some Theses Concerning a Theory of Translation of Classical Chinese Ideographical Texts into Phonetic Texts of european Languages,
In: China and the Outer World -Book of Abstracts,
The 11th EACS Conference, Barcelona 4-7. Sept. 1996, pp.103-104;
4. K teórii prekladu klasických čínskych ideografických literárnych textov do európskych foneticky písaných jazykov (literárno-teoretická štúdia)
In: 14 x o překladu, (vyd.) Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha 1998, s. 52 – 59;
5. Agains deformation in the translation of Chinese literary texts,
In: The Book of Abstracts of Papers, presented on XXXVI. International Congress of asian and North African Studies, Université de Montréal, Canada 2000, p. 16;
6. Moje dve dôležité životné stretnutia s dielom Mariána Várossa
In: Jeden a všetky životy Mariána Várossa, zborník FUSAV, vydaný pri príležitosti nedožitých 70tin M.Várossa, Bratislava 1993, str. 52-56;
7. Peculiarities and Problems in Literary Translation of Chinese Ideographical Texts into Indo-European Phonetic Languages,
In: Chinese Literature and European Context, Rowaco Press Bratislava 1994, str. 209-216;
8. Otázka smrti a interpretácia posmrtného života v klasickej čínskej filozofii,
In: Človek medzi životom a smrťou, zborník Jeseniovej LF UK, Martin 1996, str. 141-147;
9. Schyľuje sa k „zemetraseniu“ západnej kultúry?
In: Človek na prelome tisícročí, zborník katedry filozofických vied FHU UMB v Banskej Bystrici, 1996, str. 12-24;
10. Koncepcie klasickej čínskej filozofie v konfrontácii s modernou európskou svetonázorovou krízou,
In: Zborník prednášok na tému „Duch“ s názvom Viera, veda, spoločnosť, Kresťanskodemokratického zväzu pracovníkov vedy a školstva, 6.diel (1996), str. 37-47;
11. Hranice demokracie a vedomie zodpovednosti občana za historický vývoj spoločnosti,
In: Materiály k cyklu besied Občianska spoločnosť, sloboda a demokracia, Fórum inteligencie v Žiline, 1997, 14 strán (brožúra);
12. On the Possibility of Synergistic Effect in the Global Synthesis of Intellectual Heritage of Different Civilisations,
In: Medzinárodný zborník Discours – Intellectuals – Social Communications, (3.diel Human Communication Studies), Veda Bratislava 1997, str. 266 -273;
13. Some tenets Concerning a Theory of Translation of Classical Chinese Ideographic Literary Texts into the European Phonetically Written Languages,
In: Medzinárodný zborník Intercultural Contacts and Communication Between East & West, KOSAV, Bratislava 1997, str. 59-70;
14. Môže dôjsť v ontologickom procese bytia Univerza k stavu „konečného zavŕšenia“?
In: Zborník Prešovskej univerzity Pojem krízy. genealógia. Distribúcia. Reflexia., Prešov 1997, str. 33-42;
15. Nachádzame sa v období krízy filozofie, alebo je to už obdobie kryštalizácie novej svetonázorovej orientácie našej civilizácie?
(filozofická úvaha)
In: Kríza filozofie – filozofia krízy? Zborník príspevkov z 1. výročia stretnutia SFZ, Bratioslava – Prešov 1998, s. 29 – 34;
16. Teória bytia v klasickom čínskom taoizme (filozofická štúdia),
In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie, zborník príspevkov z 1. výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici, SFZ Bratislava – Banská Bystrica, 1999, s. 210 – 220;
17. Úskalia prekladu ideografických literárnych textov (literárnoteoretická štúdia), In: Chiméra prekladania, antológia slovenského myslenia o preklade, 1. diel, vyd. Veda Bratislava 1999, s. 194 – 211;
18. Využitie čínskej filozofie ako zdroja inšpirácií v slovenskom filozofickom prostredí (filozofická štúdia)
In: Slovenská a česká filozofia na prelome tisícročí, zborník Filozofickej fakulty v Prešove, Prešov 1999, s. 76 – 95;
19. Čínske sakrálne texty a problém ich významových deformácií pri prekladoch do európskych jazykov, (vedecká štúdia)
In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach, zborník Universitas Comeniana, philologica LII, Bratislava 2001, s. 299 – 312;

II. vo vedeckých periodikách
20. Existuje gnozeologicky apriorný „ontologický bod“ Univerza ako teoreticky možný iniciátor jeho bytia?
Filosofický časopis, roč. 43 (1995), č.6, str. 1031-1042;
21. Forty Years of Sinology in Slovakia,
European Associations‘ of Chinese Studies Survey no. 5 (1996), pp. 40- 47;
22. Are we in the stage of a crisis of philosophy or is it already a period of crystalization of a new world-view orientation of our civilization? (filozofická štúdia), in: Concordia, International Zeitschrift für Philosopie, Aachen, Deutschland, Vol. 34 (1998), pp. 39 – 47;
23 . Original Ontological Roots of Ancient Chinese Philosophy (sinologicko – filozofická štúdia)
In: Asian Philosophy, Vol 8 (1998), No. 3, pp. 203 – 213, England, Carfax Publishing;
24. Gudai zhongguo zhixuede yuanchu cai you xue chichu (filozofická štúdia) In: Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy of Academia Sinica, Vol 9 (1999), No. 1, pp. 117 – 126, Taipei, Taiwan;
25. Staročínske konfuciánske filozofické texty obdobia Bojujúcich štátov a ich literárny preklad,
Filozofia, roč, 45 (1990), č.6, str. 688 -697;
26. Classical Chinese Confucian Texts from the Period of Warrior States and Their Literary Translation,
Human Affairs, roč. 1 (1991), č.2, str. 145 – 154;
27. O potrebe zjednotenia prepisu čínskych znakov, názvov a mien v slovenčine,
Slovenská reč, roč. 56 (1991), č.4, str. 214 – 221;
28. Bipolárna prírodná dialektika jin-jang
Filozofia, roč. 46 (1991), č.5, str. 454 – 466;
29. Praveké svastické znaky – dôkazy pôvodne dialektických svetonázorových orientácií ľudstva,
Filozofia, roč. 47 (1992), č.11, str. 665-671;
Fundamental Ancient Symbols – Evidence of Original Dialectic Orientations of Mankind,
Human Affairs, Vol. 3 (1993), No. 1, pp. 30-39;
30. O niektorých aktuálnych problémoch svetovej historiológie,
Historický časopis, roč. 42 (1994), č.1, str. 80 -96;
31. Klasická konfuciánska filozofia – špecifický svetonázorový model tzv. „živej etiky“, zdôrazňujúci funkciu človeka v zabezpečovaní princípu Stredu,
Filozofia, roč. 49 (1994), No.6, str. 337-345;
32. „Normatívna“ versus „živá“ etika – kresťanský versus taoisticko- konfuciánsky socio-antropologický model ľudského správania,
Filozofia, roč.50 (1995), č.3, str. 164-171;
33. Niekoľko téz z teórie prekladu klasických čínskych ideografických textov do indoeurópskych (fonetických) jazykov,
Slovak review, roč.4 (1995), č.1, str. 33-51;
34. Staroveká Čína v závere obdobia Bojujúcich štátov,
Historický časopis, roč. 43 (1995), č.2, str. 282-293;
35. „Partnerský“ alebo „dominantný“ model teórie bytia ako výstižnejší odraz ontologickej reality? (Pokus o teóriu bytia definovanú ženským subjektom, svetonázorovo sa vymaňujúcim z ideológie tzv. „mužskej kultúry“),
Filozofia, roč.51 (1996), č.1, str. 1-7;
36. Otázka smrti a interpretácia posmrtného života v klasickej čínskej filozofii,
Filozofia, roč. 51(1996), č. 5, str. 296-300;
37. Kam speje ohrozená kultúra, ohrozujúca všetko na Zemi?
Filozofia, roč. 51 (1996), č.7, str. 469-472;
38. Úskalia súčasnej nemeckej iniciatívy v hľadaní „pravej tváre“ i ďalšej cesty moderného filozofického myslenia,
Filozofia, roč. 51 (1996), č.11, str. 739-746;
39. O potrebe synergického efektu v syntéze intelektuálneho dedičstva všetkých svetových civilizácií,
Filozofia, roč. 52 (1997), č.2, str. 106-113;
40. Zahráme si obohacujúci svetonázorový „šach“, alebo mi ponúkate len vodcovsky vedený „valčík“?
Filozofia, roč. 52 (1997),č.3, str. 186-197;
41. Minulosť a súčasnosť čínskeho taoistického centra Lou-kuan-tchaj,
Hieron II / 1997, religionistická ročenka, 2.diel, str. 55-64;
42. Filozofia krízy alebo kryštalizácia nových svetonázorových orientácií?
Filozofia, roč. 53 (1998), č.3, str. 165-172;
43. Človek a jeho životné prostredie cez optiku taoistickej filozofie prírody In: Životné prostredie, revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Ústav krajinnej ekológie SAV, roč. XXXII (1998), č. 2, s. 80 – 83;
44. O historických koreňoch akulturačných stretov dvoch krajne protikladných civilizácií, (sinologicko-historiologická štúdia)
In: Filozofia, roč. 53 (1998), č. 5, s. 315 – 321;
a v zborníku Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontáciách,
vyd. Veda Bratislava 1999, s. 37 – 46;
45. Ako nakladať s referenčným systémom úplne odlišnej kultúrnej tradície? (filozofická štúdia)
In: Organon, roč. VI (1999), č. 3, s. 292 – 302;

b) odborné články a recenzie:
1. Evropa a Čína, dva diametrální světonázorové modely?
časopis Ďejiny a současnost, č.4, str. 16-22, 1968, Praha;
2. Poznámky na okraj jednej filozofie,
Mladá tvorba č. 2, 1969 Bratislava, str. 25-38;
3. Staročínske filozofické texty a ich literárny preklad,
Romboid, č. 6, 1971 Bratislava, str.30 – 35;
4. Paradoxy maoistickej interpretácie Konfucia,
Nové slovo roč.XVIII, 1976, č.6, str. 18-19;
5. Hostia z Číny, (odborná divadelná kritika)
Film a divadlo, roč. XXXI 1987, č.19, str.12-13;
6. Ukážka klasického štýlu, (odborná divadelná kritika)
Film a divadlo, roč. XXXIV 1990, č. 3, str. 12-13;
7. Dialektické filozofické predstavy v starovekej Číne,
vysokoškolský dvojtýždenník Echo, roč. 2 (1991), č.7, str. 11-12;
8. Zvláštnosti klasickej čínskej prozódie (odmenené prémiou SLF)
Literárny týždenník, roč. 5 (1992), č.9, str. 3;
9. Pohľad na podstatu Univerza cez prizmu klasického čínskeho taoizmu,
Tvorba T, roč. 3 (XII) 1993, č.3, str. 28-29;
10. Forty Years of Sinology in Slovakia,
AAS, Vol 2. (1993), No.2, pp. 208-220;
11. Klasická konfuciánska mravouka – jedna z alternatív tzv. „živej etiky“,
Tvorba T, roč.4 (1994), č.1, str. 26-28;
12. Tradičná čínska veľkorodina a moderný svet,
Tvorba T, roč.4 (1994), č.4, str. 7-8;
13. Recenzia knihy Wright, A.F.: Studies in Chinese Buddhism,
AAS, Vol. 3 (1994), No.1, pp. 103-104;
14. Historiografia či historiológia,
Tvorba T, roč.4 (1994), č.8, str. 24-25;
15. Medailón o filozofovi Sün-c’ovi,
Revue svetovej literatúry, 30.roč. (1994), č.4-5, str. 100-101;
16. O probléme prekladu čínskych ideografických textov do indoeurópskych jazykov,
Revue svetovej literatúry, 30.roč. (1994), č.4-5, str. 109-117;
17. Ohlasy a pôsobenie slovenskej literárnej vedy v Číne,
Slovak Review, roč.4 (1995), č.2, str. 194;
18. Kam spěje na Zemi ohrožená a všechno ohrožující kultura?
Literární noviny, roč. 1996, č. 23, str. 3;
19. Cchaj Wen-ťi , blok o stredovekej čínskej poetke Cchaj Jen spolu s výberom z jej poézie,
Revue svetovej literatúry, roč. 32 (1996), č.2, str. 124-131;
20. Stretnutie s výnimočnosťou,
In: Katalóg súbornej výstavy obrazov Zhang Shuguanga,
Vydav. Ministerstvo obrany SR, Sahoza SÚTR, Bratislava 1997, 11 str. 21. Geniálne svedectvo tragických čias – Tu Fu, nadaný potomok vzdelaných predkov,
In: Historická revue, roč. IX (1998), č. 5, s. 4 – 5;
22. Strmeňov preklad Tu Fua, Stokvetá rieka, po dvadsiatich ôsmich rokoch (literárnovedná štúdia), in: Kultúra, 1. roč. (1998), č. 3, s. 10;
23. Reinkarnácia podľa čínskych filozofických a náboženských predstáv (odborný článok), in: Fénix (život a poznanie na prahu tretieho tisícročia), roč. III (1998), č. 4, s. 16 – 18;
24. S prírodou a kozmom spätý taoizmus a jeho päť meditačných cyklov,
In: Fénix, IV. roč. (1999), č. 1, s. 26 – 27;
25. Recenzia knihy D.L. Overmyera: Náboženství Číny – Svět jako živý organismus, In: Hieron III( 1998, vydaný v r. 1999, s. 219 – 222;
26. Tajomný text na vrchu Koulou, čínsky dokument o potope
In: Historická revue, roč. XI, č. 3, s. 2 – 3;
27. Seluofake minjian gushi jingxuan – Slovak Fairy tales in Chinese (recenzia), In. Slovak Literary review, Vol. 6 (2001), No. 1, p. 11;
29.Filozofia nebeskej energie (filozofický článok)
In: Historická revue, roč. XII (2001), č. 6, str. 14 – 15;

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská orientalistická spoločnosť, European Association of Chinese Studies (Paríž), Slovenská sekcia Rímskeho klubu (Bratislava), Slovenské filozofické združenie – členka predsedníctva, National Geographic Society