Dušan Magdolen

Mgr. Dušan Magdolen, PhD. (* 1969)

Štúdium, zamestnanie, pozícia:

2010–2022: riaditeľ Ústavu orientalistiky SAV, Bratislava

2006: samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV, Bratislava (IIa)

2001–2010: vedecký tajomník Ústavu orientalistiky SAV, Bratislava

2002–2010: člen Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV, Bratislava

1997–2006: vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV, Bratislava (IIb)

1997 (PhD.): Český egyptologický ústav UK, Praha

1993 (Mgr.): Filozofická fakulta UK, Bratislava


Oblasti výskumu:

Materiálna a duchovná kultúra starovekého Egypta

História, náboženstvo, veda, astronómia a kultúrne dedičstvo starovekého Egypta

Staroegyptské pamiatky v slovenských zbierkach

Vývoj civilizácie


Výskumné grantové a ústavné projekty:

2022–2025: Tradície a inovácie – formujúci činiteľ kultúrnej diverzity a vývoja civilizácií (VEGA 2/0027/22)

2018–2021: Reflexia globalizácie ako celospoločenského fenoménu v kultúrach Ázie, Afriky a Oceánie (VEGA 2/0028/18)

2013–2017: Slovenský výskum civilizácie starovekého Egypta (APVV-0579-12)

2014–2016: Dejiny a kultúra civilizácie starovekého Egypta: interdisciplinárny výskum (VEGA 2/0139/14)

2012–2013: Globalizácia v krajinách Ázie a Afriky v konfrontácii s víziou harmonického sveta (VEGA 2/0141/12)

2009-2011: Východ–Západ: Kultúrna diverzita civilizácie, jej minulosť, formy a evolučné trendy (VEGA 2/0153/09)

2006–2008: Národy a kultúry Ázie, Afriky a Oceánie (VEGA 2/6095/26)

2005–2010: Slovenský výskum orientálnych kultúr: orientalistika na Slovensku (interný projekt Ústavu orientalistiky SAV)

2004–2006: The Old Kingdom Sun Temples Project (Czech & Slovak Research Cooperation in Egyptology); http://suntemples.ff.cuni.cz (výskumné centrum: Ústav orientalistiky SAV; Český egyptologický ústav UK, Praha, ČR)

2003–2004: Slovensko a Egypt – štúdie k počiatkom slovenskej egyptológie; grant VEGA č. 2/3113/23 (výskumné centrum: Ústav orientalistiky SAV)


Výskumné a študijné pobyty v zahraničí (min. jeden mesiac):

2005 (Veľká Británia): Londýn: The British Museum, Department of Ancient Egypt and Sudan; University College London, The Petrie Museum of Egyptian Archaeology; The British Library; Oxford: The Ashmolean Museum, The Griffith Institute

2004 (Egypt): Abúsír: Český egyptologický ústav, Univerzita Karlova

2003 (Egypt): Abúsír: Český egyptologický ústav, Univerzita Karlova

2000 (Veľká Británia): Londýn: The Egypt Exploration Society

1997–1998 (Egypt): Abúsír: Český egyptologický ústav, Univerzita Karlova

1995–1996 (Egypt): Abúsír: Český egyptologický ústav, Univerzita Karlova


Prednášková činnosť:

2024: Mestské múzeum Bratislava

2019: Univerzitná knižnica v Bratislave (Stredisko UNESCO)

2018: Mestské múzeum Bratislava

2017: Mestské múzeum Bratislava

2016: Mestské múzeum Bratislava

2015: Mestské múzeum Bratislava

2008: semestrálne prednášky z egyptológie, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

2003: Mestské múzeum Bratislava

2003: České národní egyptologické centrum, Praha

2002: České národní egyptologické centrum, Praha

2002: Mestské múzeum Bratislava

1999–2000: semestrálne prednášky z egyptológie, Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave

1999: Mestské múzeum Bratislava

1998: Slovenská orientalistická spoločnosť, Bratislava

 

Vedecké a odborné publikácie a aktivity (výber):

2023: Hieroglyphic Inscriptions from the Ancient Egyptian Coffin (A 3219) at the Natural History Museum of the Slovak National Museum in Bratislava (Interior). Studia Orientalia Monographica, Volume 11. Bratislava: Slovak Academic Press, 2023, pp. 176. ISBN 978-80-8265-008-5;
DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788082650085.

2022: The Divine Protection of Merneby. In F. Coppens, J. Janák, K. Smoláriková (eds.), Knowledge and Memory : Festschrift in honour of Ladislav Bareš. – Prague : Charles University, Faculty of Arts, 2022, pp. 311-322.

2021: The Identification of the Title of Merneby on Ancient Egyptian Coffin from Bratislava. In Göttinger Miszellen, 2021, issue 263, pp. 97–107

2021: Záhady staroegyptskej rakvy v zbierkach SNM. In Svet Orientu včera a dnes, 2021, roč. III, č. 1, s. 21–26.

2021: Some Notes on an Epithet of Anubis from the Ancient Egyptian Coffin of Merneby in Bratislava. In Asian and African Studies, 2021, vol. 30, no. 2, pp. 451–461.

2019: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: The inscriptions on the interior surface of the trough. In Asian and African Studies, 2019, roč. 28, č. 2, s. 270–331, 429–440.

2019: Človek v pohybe – dávne migrácie. In Svet Orientu včera a dnes, roč. 1, č. 1, 2019, s. 31.

2019: Genesis starovekého Egypta. In Svet Orientu včera a dnes, roč. 1, č. 1, 2019, s. 37–43.

2018: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: The inscriptions on the interior surface of the lid. In Asian and African Studies, 2018, roč. 27, č. 2, s. 143–191, 263–273.

2018: Niekoľko poznámok k egyptologickým prepisom staroegyptských pojmov do slovenčiny. In A. Rácová, M. Bucková, J. Genzor (ed.), Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny. Praktická príručka. SAP, Bratislava 2018, s. 65 – 71.

2017: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: The fragments of the exterior surface of the lid nos. 1, 2 and 3. In Asian and African Studies, 2017, roč. 26, č. 2, s. 233 – 260.

2016: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: The fragments of the exterior surface of the lid nos. 4, 5 and 6. In Asian and African Studies, 2016, roč. 25, č. 2, s. 145 – 162.

2016: The Identification of the Restored Parts of the Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum. In Bucková M., Rácová A. (eds.), Studia Orientalia Victori Krupa Dedicata, SAP: Bratislava 2016, s. 126 –146.

2015: Asian and African Studies: Fifty Years of the Journal (1965 – 2015). Bratislava: Slovak Academic Press, 2015, 130 s., ISBN 978-80-89607-42-6 (spolueditori J. Genzor, J. Dobbersteinová).

2015: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: the Decorative Motives on the Exterior Surface of the Pedestal. In: Asian and African Studies, 2015, roč. 24, č. 2, s. 233–246.

2014: On the Osiris Statuette from Trenčianske Bohuslavice in Slovakia. In: Cahiers Caribéens d’Egyptologie, no. 18, juin 2014, s. 91–95.

2014: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: The distribution of registers and inscriptions on the exterior surface. In: Asian and African Studies, roč. 23, č. 1, 2014, s. 140–153

2013: The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum: a Preliminary Research Report, In: Asian and African Studies, roč. 22, č. 1, 2013, s. 131-135.

2012: Drobná plastika egyptského boha Usira z Trenčianskych Bohuslavíc, In: G. Březinová, V. Varsík (ed.), Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes, Tomus XIV, Nitra 2012, s. 109 – 115 (spoluautori R. Čambal, Z. Farkaš).

2012: Einige Bemerkungen zur Suche nach den verschollenen altägyptischen Sonnenheiligtümern der 5. Dynastie, In: Asian and African Studies, roč. 21, č. 1, 2012, s. 14–34.

2010: 50 rokov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. SAP, Bratislava 2010. 188 s., ISBN 978-80-8095-073-6 (D. Magdolen a kolektív).

2010: Egyptológia, In: D. Magdolen a kolektív, 50 rokov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. SAP, Bratislava 2010, s. 47–54

2010: Z histórie orientalistiky, In: D. Magdolen a kolektív, 50 rokov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. SAP, Bratislava 2010, s. 7–18 (spoluautori V. Krupa, K. Sorby)

2010: Four Ancient Egyptian Artefacts from a Private Collection in Slovakia. In: Asian and African Studies, roč.19, č. 2, Bratislava 2010, s. 367–387 (spoluautori M. Soják, T. Štolcová, J. Mihályiová)

2010: Egyptologické heslá: Hor, Horachtej, Hordžedef, Horemachet, Horemheb, Horný Egypt, Horpachered, Horsematawej, Huni, Hyksósovia, Chaemwaset, Chafre, Champollion J. F., Chasechemwej, Chefrén, Cheops, Cheprer, Chnum, Chonsu, Chentejimenteju, Chufu, Ibis, Ičtawej, Imhotep, Isis, Iunu, v: Encyklopédia Beliana, zv. 6, Bratislava 2010, s. 157, 158, 162, 163, 180, 186, 315, 379, 404, 420, 445, 479, 522, 532, 593, 613, 614, 621, 671

2009: Slnko, hviezdy a pyramídy: kozmologické aspekty orientovania v starovekom Egypte, v: J. Krejčí, L. Suková (ed.), Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie, Praha: Český egyptologický ústav FF UK, Praha 2009, 150 strán, ISBN 978-80-7308-258, s. 24–42

2009: A New Investigation of the Symbol of Ancient Egyptian Goddess Seshat, In: Asian and African Studies, roč. 18, č. 2, Bratislava 2009, s. 169–189

2008: Hmota–Život–Inteligencia: vznik, VEDA: Bratislava 2008, 350 strán, ISBN 978-80224-0956-8, (D. Magdolen et al.)

2008: Staroveký Egypt: zrod civilizácie, In: D. Magdolen et al., Hmota–Život–Inteligencia: vznik, VEDA: Bratislava 2008, s. 183–224

2008: Úvod, In: D. Magdolen et al., Hmota–Život–Inteligencia: vznik, VEDA: Bratislava 2008, s. 11–22

2008: Noch einmal zum „Ring um die Sonnenscheibe“, In: Göttinger Miszellen, Beiträge zur ägyptologischen Diskussion 219, Göttingen 2008, s. 49–65

2008: Lepsius no. XXV: a problem of typology, In: Asian and African Studies, roč. 17, č. 2, Bratislava 2008, s. 205–223

2008: Staroegyptské a východoázijské pamiatky v Mestskom múzeu Bratislava, In: Z. Francová (ed.): Múzeum mesta Bratislavy 1868–2008. Bratislava: MMB, 2008, s. 241–249, (spoluautor M. Slobodník)

2007: Egyptologické heslá: Gardiner A., Geb, Gabal as-Silsila, Gíza, Hapi, Hathor, Hatšepsut, Hauhet, Hawára, Heh, Heka, Heket, Heluán, Hermes Trismegistos, Herakleopolis, Hetepheres, v: Encyklopédia Beliana, zv. 5, Bratislava 2007, s. 43, 44, 65, 66, 168, 499, 530, 531, 533, 547, 548, 563, 571, 572, 587, 619, 606

2007: Charlotte Booth: The Hyksos Period in Egypt. Shire Egyptology 27, In: Asian and African Studies, roč. 16, č. 2, Bratislava 2007, s. 272–273, (recenzia)

2007: An Ancient Egyptian Statuette from a Private Collection in Bratislava, In: Asian and African Studies, roč. 16, č. 2, Bratislava 2007, s. 229–248

2006: Research into Fifth Dynasty sun temples – past, present and future, In: M. Bárta (ed.): In: The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31 – June 4, 2004 . Praha 2006: Český egyptologický ústav; s. 185–192 (spoluautor J. Krejčí)

2006: Abusírské sluneční chrámy a kult boha slunce v době Staré říše/Abusir Sun Temples and the Cult of the Sun God in the Time of the Old Kingdom, In: Benešovská, H., Vlčková, P. (ed.): Abusir – tajemství pouště a pyramid/Abusir – Secrets of the Desert and the Pyramids. Praha 2006: Náprstkovo muzeum; s. 102–121 (spoluautor J. Krejčí)

2006: Cosmological Implications of the Old Kingdom Pyramid Orientation in Ancient Egypt, In: J. Genzor – M. Bucková (ed.): Favete Linguis. Studies in Honor of Viktor Krupa. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, s. 153–170

2006: Faraón, ktorému Boh zabil syna, In: História, roč. 6, č. 5 (september/október), Bratislava 2006, s. 2–4

2006: Karl Ludwig Libay, Aegypten. Reisebilder aus dem Orient, Set Out: Praha 2006, 307 s., ISBN 80-86277-50-X, (spolueditor L. Storchová)

2006: Preface/Předmluva/Predhovor, In: D. Magdolen, L. Storchová (ed.): Karl Ludwig Libay, Aegypten. Reisebilder aus dem Orient, Set Out: Praha 2006, s. 7–24

2006: The Development of the Sign of the Ancient Egyptian Goddess Seshat Down to the End of the Old Kingdom: Analysis and Interpretation. Part Three, In: Asian and African Studies, roč. 15, č. 1, Bratislava 2006, s. 55–72

2006: Niekoľko aspektov kráľovskej a náboženskej ideológie staroegyptského štátu v 3. tisícročí pred Kristom, In: A. Rácová (ed.), Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike, SAP: Bratislava 2006, s. 175–196

2006: Symboly slnečného boha, In: História, roč. 6, č. 1 (január/február), Bratislava 2006, s. 2–3

2005: Egyptologické heslá: Elefantína, el-Káb, Erman A., Eset, Esna, Fajjúm, Faraón, Fénix, Fílé, In: Encyklopédia Beliana, zv. 4, Bratislava 2005, s. 47, 82, 151, 163, 293–294, 312, 354, 397

2005: The Development of the Sign of the Ancient Egyptian Goddess Seshat Down to the End of the Old Kingdom: Analysis and Interpretation. Part Two, In: Asian and African Studies, roč. 14, č. 2, Bratislava 2005, s. 196–227

2005: Veľká sfinga, In: História, roč. 5, č. 5 (september/október), Bratislava 2005, s. 44–46

2005: The Development of the Sign of the Ancient Egyptian Goddess Seshat Down to the End of the Old Kingdom: Analysis and Interpretation. Part One, In: Asian and African Studies, roč. 14, č. 1, Bratislava 2005, s. 45–55

2005: Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 NEJ ze starého Egypta, Libri: Praha 2005, 414 s., ISBN 80-7277-251-1, (spoluautor J. Krejčí)

2004: The Seked: On Ancient Egyptian Mathematics and Astronomy, In: Asian and African Studies, roč. 13, č. 2, Bratislava 2004, s. 134–140

2004: Orientovanie stavieb v starovekom Egypte, In: Vesmír, roč. 83, Praha 2004, s. 566

2004: Egyptské pyramídy – cesta k nesmrteľnosti, In: História, roč. 4, č. 3–4, Bratislava 2004, s. 38–41

2004: Egyptológia a egyptologický výskum na Slovensku, In: D. Deák – M. Bucková (ed.): Ethnologia Actualis Slovaca 4, Trnava 2004, s. 23–28

2003: A Cosmic Event in the Story of the Shipwrecked Sailor, In: Discussions in Egyptology, č. 56, Oxford 2003, s. 45–52

2003: Pozoruhodné formy katastrofizmu v poviedke O stroskotancovi, In: J. Mynářová (ed.), Pražské egyptologické studie II, Praha 2002, s. 109–117

2003: Láska v tieni pyramíd, In: História, roč. 3, č. 4 (júl/august), Bratislava 2003, s. 2–3

2003: Egyptské hieroglyfy – 5. lekcia, In: História, roč. 3, č. 2 (marec/apríl), Bratislava 2003, s. 48–49

2003: Vynález boha Thowta, In. Quark, roč. IX, č. 3 (marec), Bratislava 2003, s. 36–37

2003: Egyptské hieroglyfy – 4. lekcia, In: História, roč. 3, č. 1 (január/február), Bratislava 2003, s. 46–47

2003: Egyptologické heslá, Čenej, Černý J., Dahšúr, Devätoro, démotické písmo, Den, Dendera, Dér el-Bahrí, Dér el-Medína, Dolný Egypt, Džed, Džer, Džedkare Isesi, Džoser, Edfu, egyptská história (starovek), egyptská architektúra a výtvarné umenie (starovek), egyptská literatúra (starovek), egyptská mytológia, egyptské náboženstvo (starovek), egyptské písmo (starovek), egyptské posvätné zvieratá, egyptológia, Egyptské múzeum v Káhire, In: Encyklopédia Beliana, zv. 3, Bratislava 2003, s. 43, 53, 168, 287, 288–289, 304–305, 330, 473, 652, 653, 658, 672, 686–691, 693–696, 698, 699, 701–702

2003: Stephen Quirke: The Cult of Ra. Sun-worship in Ancient Egypt, London 2001, In: Asian and African Studies, roč. 12, č. 2, Bratislava 2003, s. 226–228, (recenzia)

2003: Dieter Arnold: Temples of the Last Pharaohs, New York 1999, In: Asian and African Studies, roč. 12, č. 2, Bratislava 2003, s. 224–226, (recenzia)

2002: Prvé kroky slovenskej egyptológie, In: J. Mynářová (ed.), Pražské egyptologické studie I, Praha 2002, s. 152–156

2002: Two fragments of an ancient Egyptian statue in the City Museum Bratislava, In: Asian and African Studies, roč. 11, č. 2, Bratislava 2002, s. 147–160

2002: Egyptské hieroglyfy – 3. lekcia, In: História, roč. 2, č. 6 (november/december), Bratislava 2002, s. 50–51

2002: Egyptské hieroglyfy – 2. lekcia, In: História, roč. 2, č. 5 (september/október), Bratislava 2002, s. 50–51

2002: Egyptské hieroglyfy – dobrodružná cesta za poznaním, In: História, roč. 2, č. 4 (júl/august), Bratislava 2002, s. 42–43

2002: Staroegyptské pamiatky očami Banskobystričana, In: História, roč. 2, č. 3 (máj/jún), Bratislava 2002, s. 38–39

2002: Tajomstvá kráľovnej starého Egypta. Nefertiti vo svetle najnovších výskumov, In: História, roč. 2, č. 2 (marec/apríl), Bratislava 2002, s. 2–3

2002: Objavovanie civilizácie starého Egypta, In: Múzeum, roč. XLVIII, č. 4, Bratislava 2002, s. 130–132

2002: Colin Hope: Egyptian Pottery. Second Edition 2002. Shire Egyptology 5. In: Asian and African Studies, roč. 11, č. 1, Bratislava 2002, s. 113–114, (recenzia)

2002: Cesty k Nílu – po stopách dávnej civilizácie starého Egypta. Výstava v Mestskom múzeu Bratislava, 11. august – 24.november (spoluautor scénara)

2002: Tajomstvá nílskeho údolia. Seriál rozhlasových vystúpení odvysielaných na Rádiu Devín v relácii História magistra vitae (spoluautor scénara)

2001: An Astronomical Inscription on the Berlin Merkhet, In: Asian and African Studies, roč. 10, č. 1, Bratislava 2001, s. 80-87

2001: Stephen Quirke (ed.): The Temple in Ancient Egypt. New Discoveries and Recent Research, London 1997, In: Asian and African Studies, roč. 10, č. 1, Bratislava 2001, s. 99–101, (recenzia)

2001: Egyptology in Slovakia, In: Egyptian Archaeology, č. 18 (Spring), London 2001, s. 27

2001: Some notes on one graffito from the Mastaba of Ptahshepses at Abusir, In: Göttinger Miszellen, č. 182 (Beiträge zur ägyptologischen Diskussion), Göttingen 2001, s. 87–96

2001: Egyptologické heslá, Belzoni G. B., benben, Beni Hassan, Berša, Bes, Bét Challáf, Bét el-Wálí, Borchardt L., Breasted J. H., Brugsch H. F. K., Bubastis, Carnarvon G. E. S. M. H., Carter H., In: Encyklopédia Beliana, zv. 2, Bratislava 2001, s. 20, 25, 33, 63, 65, 70, 217, 291–292, 336, 347, 465, 471–472

2000: The solar origin of the “sacred triangle” in Ancient Egypt?, In: Studien zur Altägyptischen Kultur, roč. 28, Hamburg 2000, s. 207–217

2000: On the Orientation of the Old Kingdom Royal Tombs, In: M. Bárta – J. Krejčí (ed.): Abusir and Saqqara in the Year 2000, Archív orientální, Supplementa, IX, Oriental Institute: Praha 2000, s. 491–498

1999: Thoth or Re-Harakhti?, In: Asian and African Studies, roč. 8, č. 2, Bratislava 1999, s. 202–205

1999: Marshall Clagett: Ancient Egyptian Science, Volume II: Calendar, Clocks, and Astronomy, Philadephia 1995, In: Archív Orientální, roč. 67, Praha 1999, s. 407–410 (recenzia)

1999: Egyptologické heslá, Abú Ghuráb, Abú Rawáš, Abú Simbel, Abúsír, Abydos, Aha, Ahmose, ach, Achetaton, Achmim, Achnaton, Aj, Aker, Akša, Amduat, Amenemhet, Amenhotep, Amenofis, Amon, anch, Anchesenpaaton, Aniba, Anubis, Anukis, Apis, Apop, Apopis, Armant, Asjút, Asuán, Aton, Atum, Avaris, ba, balzamovanie, Bastet, In: Encyklopedia Beliana, zv. 1, Bratislava 1999, s. 34, 35, 36, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 112, 118, 198, 198–199, 217, 264, 265, 302–303, 308, 314, 379, 403, 421, 448, 451, 490–491, 515, 573, 642

Členstvo v orgánoch a organizáciách:

Asian and African Studies (šéfredaktor)

International Association of Egyptologists (člen)

Slovenská archeologická spoločnosť (člen)

Slovenská orientalistická spoločnosť (člen)