Anna Rácová

PhDr. Anna Rácová, CSc. (*1946)

Štúdium: angličtina a bengálčina na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, CSc. zo všeobecnej jazykovedy 1975, PhDr. z angličtiny a modernej filológie 1991

Špecializácia: bengálsky jazyk, jazyková situácia v Indii, indická kultúra, rómsky jazyk

Činnosť: Od roku 1971 vedecká pracovníčka v Kabinete orientalistiky SAV v Bratislave

Pedagogická činnosť: Od roku 1991 prednáša v Ústave medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave a na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Publikačná činnosť: slovník jazykovednej terminológie (v spoluatorstve), monografia (v spoluautorstve), vedecké štúdie o bengálskom a rómskom jazyku, recenzie kníh, početné príspevky do encyklopédií a lexikónov, vedecko-popularizačné práce o rozličných aspektoch indickej kultúry a preklady z bengálčiny a angličtiny

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská orientalistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Slovenské združenie prekladateľov umeleckej literatúry, India Klub.