Zoznam autorov

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
daniela.zhang98@gmail.com

Sinologička, výtvarná teoretička, prekladateľka, výtvarníčka. Vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Zaoberá sa hlavne súčasnou čínskou literatúrou, čínskym umením, konkrétne súčasnou abstraktnou maľbou tušom a olejomaľbou, vzťahmi západného a východného umenia, umeleckým prekladom čínskej poézie a prózy.  Je autorkou vedeckých štúdií venovaných čínskej literatúre, čínskemu umeniu, filozofii a jej vzťahu k umeniu v rozličných zahraničných zborníkoch, napríklad Crossing borders in opposite direction. An influence of Western Elements in Contemporary Chinese poetry, 2018.


Mgr. Martina Bucková, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
martina.buckova@gmail.com

Religionistka, austronezistka. Vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. V rokoch 2001-2010 pôsobila na Katedre mimoeurópskych štúdií FiF UCM. Zaoberá sa problematikou tradičných kultúr, náboženstiev a mytológií Oceánie, Austrálie a ostrovnej Juhovýchodnej Ázie. Je autorkou početných štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, spoluautorkou a autorkou monografií ako napr. Māui: Polynesian Culture Hero. Variations of Motifs in Māui’s Mythological Cycle in East and West Polynesia, 2012, Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie, 2018.


Dr. phil. Veronika Dubcová, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
veronika.dubcova@savba.sk

Archeologička a egyptologička. Vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Špecializuje sa predovšetkým na egejskú dobu bronzovú, náboženstvo, ikonografiu, umenie a medzikultúrne kontakty v 2. tisícročí vo východnom Stredomorí. Zaoberá sa taktiež Druhým prechodným obdobím a Novou ríšou v Egypte, materiálnou kultúrou a dejinami. Od roku 2008 je členkou poľsko-slovenskej misie na lokalite Tell el-Retábí. Dizertačnú prácu obhájila na tému Foreign motifs in Minoan and Mycenaean religious iconography and their meaning. Je autorkou viacerých štúdií, zaoberajúcich sa touto tematikou ako napr. Approaching a deity: Near Eastern presentation scenes and the Aegean, 2018.


PhDr. Anna Rácová, CSc.
Ústav orientalistiky, SAV
racova.anna@gmail.com

Indologička, lingvistka. Vedúca vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Venuje sa výskumu gramatiky bengálskeho jazyka, jazykovej situácie v Indii, vzťahu jazyka, identity a moci na Indickom subkontinente ako aj výskumu gramatiky, lexiky a syntaxe slovenskej rómčiny a jej uplatňovania ako jazyka národnostnej menšiny na Slovensku. Prekladá z angličtiny a bengálčiny. Je autorkou alebo spoluautorkou monografií a početných vedeckých a odborných štúdií. ako napr. Slovenská karpatská rómčina. Opis systému, 2000, Syntax slovenskej karpatskej rómčiny, 2006 a autorkou monografie Modality in Bengali, 2010. V roku 2010 jej Slovenská akadémia vied udelila Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a v roku 2016 získala ocenenie Významné osobnosti SAV za rok 2016 a v tom istom roku jej Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové program, udelil Prémiu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí.


Mgr. Katarína Bešková, PhD
. (rod. Kobzošová)
Ústav orientalistiky, SAV
kkobzosova@gmail.com

Arabistka, vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. Venuje sa modernej a súčasnej arabskej literatúre so zameraním na severnú Afriku, Egypt a  Sudán. Vo svojej dizertačnej práce skúmala vplyv diela Tisíc a jedna noc na tvorbu vybraných arabských autorov. Čiastkové výstupy svojho výskumu publikovala vo vedeckých periodikách (Graecolatina et Orientalia, Asian and African Studies, Archív Orientální, World Literature Studies) ako aj odborných časopisoch (Nový Orient, Historická revue).


Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
emanuel.beska@savba.sk

Arabista, samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na moderné a súčasné dejiny Blízkeho východu s dôrazom na neskoroosmanskú Palestínu a dobovú arabskú periodickú tlač. V posledných rokoch vydal niekoľko zásadných prác, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou nielen v domácom prostredí, ale predovšetkým v medzinárodnej vedeckej komunite. Za vedeckú monografiu From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper Filasṭīn and Zionism, 1911-1914, 2016 získal v roku 2017 ocenenie Špičková monografia od Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.


Mgr. Dušan Magdolen, PhD
.
Ústav orientalistiky SAV
kaorduma@savba.sk

Egyptológ, samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Zameriava sa primárne na historický výskum staroegyptskej civilizácie. Venuje sa aj egyptologickému výskumu staroegyptských pamiatok v zbierkach štátnych múzeí na Slovensku a spolupracuje aj v oblasti interdisciplinárneho výskumu. Je držiteľom ocenení Slovenskej akadémie vied a Slovenskej archeologickej spoločnosti. Bol oficiálnym lektorom slovenskej verzie medzinárodnej výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v rokoch 2014–2015 v Bratislave (výstavisko Incheba). Inicioval a ako spoluautor uverejnil 5 knižných publikácií. Je autorom desiatok ďalších vedeckých a odborných štúdií, ktoré boli publikované v domácich a zahraničných vydavateľstvách.


PhDr. Gabriel Pirický M.A., PhD.
Ústav orientalistiky SAV
piricky.gabriel@gmail.com

Arabista a turkológ, samostatný vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Zaoberá sa dejinami moderného Turecka, históriou islámu a vzťahmi medzi sekularizmom, náboženstvom a nacionalizmom v blízkovýchodnom kontexte. V širších súvislostiach skúma aktivity muslimských spoločenstiev a hnutí v globalizovanom svete, predovšetkým u tureckej muslimskej diaspóry v krajinách EÚ vrátane Slovenska. Je autorom početných vedeckých štúdií publikovaných najmä v zahraničí.


Mgr. Ivan R. V. Rumánek, PhD.
et PhD.
Seminář japonských studií, Masarykova Univerzita, Brno
ivanrumanek@gmail.com

Japonológ a lingvista, tlmočník a prekladateľ. Zaoberá sa hlavne starším predmoderným Japonskom, klasickou literatúrou obdobia heian a klasickým japonským divadlom. Prednáša japonské dejiny, literatúru a klasickú japončinu a vedie kurzy modernej japončiny. Preložil do slovenčiny klasickú japonskú poéziu i drámu nó. Je autorom publikácie Japonská dráma Nó. Žáner vo vývoji (2010). V súčasnosti prekladá klasické heianské dielo Rozprávanie o zberačovi bambusu, skúma ranú fázu divadla kabuki a prehistóriu japončiny.


Mgr. Jozef Hudec, PhD.
Ústav orientalistiky SAV
Jozef.Hudec@savba.sk

Archeológ, egyptológ a politológ. Vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV. Špecializuje sa na materiálnu kultúru starého Egypta 2. a 1. tisícročia pred Kristom. Spracoval egyptologické zbierky na Slovensku. Ako politológ a diplomat Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa zaoberá arabskými a islamskými krajinami a islamským fundamentalizmom. Je členom pracovného tímu zvláštnych vyslancov MZVaEZ SR pre migráciu. Publikuje najmä v periodikách Ägypten und Levante, Asian and African Studies a Polish Archaeology in the Mediterranean.


Mgr. Miloš Procházka, Ph.D.
Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta UK
milos.prochazka@uniba.sk

Koreanista, vedecko-pedagogický pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša od roku 2012. Dizertačnú prácu s názvom Vývoj spoločnosti KĽDR po roku 1990 : vplyv mimovládnych aktérov na transformačné procesy obhájil roku 2016 na Filozofickej fakulte UK. Venuje sa histórii Kórey, súčasnému vývoju na Kórejskom polostrove, geografii Kórejského polostrova, kórejskej lingvistike a sino-kórejskému písmu. Je autorom vysokoškolských skrípt Učebnica kórejského jazyka pre začiatočníkov (2015) a Geografia Kórey (2019). Pravidelne prednáša na stredoeurópskych univerzitách v rámci programu CEEPUS.