Doktorandské štúdium

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav orientalistiky SAV

ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia

Termín podania prihlášok: 19. 6. 2020

Pre všetkých záujemcov o doktorandské štúdium na našom ústave dávame do pozornosti témy dizertačných prác vypísané na akademický rok 2020/2021:

 1. Analýza a porovnanie úvodníkov palestínskych novín v neskoroosmanskej ére (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.)
 2. Historická trauma v modernej arabskej literatúre (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.)
 3. Politická transformácia Sudánu v 19. storočí (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.)
 4. Arabská periodická tlač na začiatku 20. storočia (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.)
 5. Analýza kozmologických mýtov v Oceánii. Hľadanie spoločného dedičstva (školiteľka Mgr. M. Bucková, PhD.)
 6. Analýza fenoménu „trickster“ v mytologických systémoch Oceánie (školiteľka Mgr. M. Bucková, PhD.)
 7. Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe (školiteľ PhDr. G. Pirický, PhD.)
 8. Teória vládnutia a politická moc v klasických a moderných islamských spoločnostiach (školiteľ PhDr. G. Pirický, PhD.)
 9. USA a egyptsko-izraelský mierový proces po októbrovej vojne, 1973 – 1979 (školiteľ prof. PhDr. K. Sorby, DrSc.)
 10. Libanon v medzinárodných vzťahoch 90. rokov 20. stor. (Od konferencie v at-Tá`ife do evakuácie izraelskej armády z Libanonu) (školiteľ prof. PhDr. K. Sorby, DrSc.)
 11. Kríza a vojna v Zálive (1989 – 1991) s ohľadom na medzinárodnopolitické a medziarabské aspekty tohto konfliktu (školiteľ prof. PhDr. K. Sorby, DrSc.)
 12. Iracko-iránska vojna v arabských a medzinárodných súvislostiach, 1980 – 1988 (školiteľ prof. PhDr. K. Sorby, DrSc.)

Bližšie informácie o podávaní prihlášok a prijímacom konaní nájdete na nasledujúcej stránke (prihlášky sa podávajú prostredníctvom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave):

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/