Doktorandské štúdium

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav orientalistiky SAV

ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia

Termín podania prihlášok: 31. 5. 2021

Pre všetkých záujemcov o doktorandské štúdium na našom ústave dávame do pozornosti témy dizertačných prác vypísané na akademický rok 2021/2022.

Návrh tém na doktorandské štúdium od AR 2021/2022 v študijnom programe „všeobecné dejiny“ Ústav orientalistiky SAV

Školiteľ(ka) Názov témy na doktorandské štúdium Forma štúdia
Mgr. Emanuel Beška, PhD. Historická trauma v modernej arabskej literatúre/Historical Trauma in Modern Arabic Literature D/E
Mgr. Emanuel Beška, PhD. Arabská periodická tlač na začiatku 20. storočia v oblasti Veľkej Sýrie/Arabic Periodical Press at the Beginning of the 20th Century in the Region of Greater Syria D/E
Mgr. Emanuel Beška, PhD. Kolonializmus v oblasti afrického Sahelu/Colonialism in the African Sahel D/E
Mgr. Emanuel Beška, PhD. Hospodárske dejiny vybraných krajín subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti: Ropná kliatba/Economic History of Selected Countries in Sub-Saharan Africa: The Oil Curse D/E
Mgr. Emanuel Beška, PhD. Arabský svet v slovenských masmédiách: Analýza mediálneho diskurzu/Arab World in the Slovak Mass Media: Discourse Analysis D/E
Mgr. Martina Bucková, PhD. Analýza fenoménu „trickster“ v mytologických systémoch Oceánie/Analysis of the „trickster“ phenomenon in the mythological systems of Oceania D
Mgr. Martina Bucková, PhD. Analýza kozmologických mýtov v Oceánii. Hľadanie spoločného dedičstva/Analysis of cosmological myths in Oceania. Finding a common heritage D
PhDr. Gabriel Pirický, PhD. Teória vládnutia a politická moc v klasických a súčasných islámskych spoločnostiach/Theory of Governance and Political Power in Classical and Contemporary Islamic Societies D/E
PhDr. Gabriel Pirický, PhD. Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe/The struggle for the Turkish national state and the emergence of the Republic of Turkey in historical writings D/E
Prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. Egypt a mierový proces po októbrovej vojne, 1973-1979 (arabský pohľad a medzinárodné súvislosti)/ Egypt and the Peace Process after the October War from Arab Perspective (1973-1979) D/E
PhDr. Karol Sorby, PhD. Kríza a vojna v Zálive (1989-1991). Medziarabské a medzinárodné aspekty konfliktu/ The Crisis and the War in the Gulf. Inter-Arab and International Aspects of the Conflict (1989-1991) D/E
Pozn.:
Forma štúdia – (D-denná; E-externá; D/E-denná aj externá)
Názov témy – sk verzia / en verzia

Bližšie informácie o podávaní prihlášok a prijímacom konaní nájdete na nasledujúcej stránke (prihlášky sa podávajú prostredníctvom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave):

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/