Viera Vilhanová

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. (*1944)

Štúdium: 1966 – Mgr., Karlova univerzita v Prahe, odbor afrikanistika a anglický jazyk; 1967-1968 postgraduálne štúdium na Makerere University v Kampale v Ugande, archívny a základný výskum; 1971 PhDr., Karlova univerzita v Prahe, diplomová práca History of Buganda (v angličtine); 1984 CSc., Historický ústav SAV, dizertačná práca Anti-Colonial Resistance and Protest in the Kingdoms of Buganda and Bunyoro, 1890-1899 (v angličtine)

Špecializácia: Dejiny Afriky (predkoloniálne a rané koloniálne dejiny Afriky), genéza a vývoj africkej historiografie, metodológia a pramene afrických dejín, základné trendy v africkom historickom, sociálnom a intelektuálnom myslení; dejiny misií, náboženstvá v Afrike, africká literatúra – v afrických a európskych jazykoch

Činnosť: Od roku 1966 vedecká pracovníčka v Kabinete orientalistiky SAV v Bratislave. Štúdium a výskum v zahraničí: Uganda, Londýn, Postupim, Viedeň, Moskva, Rím. Akademické pobyty: Eastern and Western Europe, East and South Africa. V rokoch 1971-1989 mala komunistickým režimom zakázané cestovať na Západ a do Afriky

Iná činnosť: Predsedníčka Slovenskej orientalistickej spoločnosti, od roku 1993 prednáša v Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave predmet Geopolitické špecifiká regiónov Ázie a Afriky, úvod do dejín a kultúry Afriky

Publikačná činnosť: 1 vedecká monografia v angličtine, viac ako 55 štúdií v odborných časopisoch a knihách, prevažne v angličtine, editorka zborníka z konferencie (v anglickom jazyku), 1 antológia moderných afrických poviedok, knižné preklady zo swahilčiny (3 antológie) a z afrických anglofónnych literatúr, úvodné eseje k slovenským prekladom z afrických literatúr, početné recenzné články a recenzie vedeckých publikácií (cca 100), približne 250 popularizačných esejí a článkov o afrických dejinách, literatúrach a kultúre

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Delegátka SAV v l Union Académique Internationale so sídlom v Bruseli, medzinárodná vedúca projektu UAI Fontes Historiae Africanae, členka Institute of Commonwealth Studies of the University of London